Airs and Melodies Peculiar to the Highlands of Scotland and the Isles (The)

Find traditional instrumental music
Jump to: navigation, search


Airs and Melodies Peculiar to the Highlands of Scotland and the Isles (The)

(Tune list)
     
 ISBN:     
 Subtitle:     
 Also published as:     
 Format:     Engraving
 Publisher:     Edinburgh: Printed for the Author
 Author:     Simon Fraser
 Collector:     Simon Fraser
 Year of publication or Date of MS:     1816
     
Contents[edit]


No. Tune (English) Tune (Gàidhlig) Rhythm Key
1 Languor of Love (The) Tha mi tinn leis a'Ghaol Air D major
2 Rebel War Song (The) Eiridh na Finnacha' Gaelach Aelach Air/March D major
3 Grant of Sheuglie's Contest Màiri Nighean Deorsa Air A major
4 Farewell Darling Youth Soraidh slan do'n ailleagan Air A major
5 Highland Society of Scotland (The) Comunn Rioghail Gaidhealach (An) Strathspey A major
6 Hogmanay Soraidh leis an t-seana bhliadhna Strathspey A major
7 St. Kilda Wedding (The) A' Bhanais Irteach Reel A major
8 Battle of Kinloch Lochy (The) Blar Leine Air C minor
9 Cow Boy (The) Giullan nam Bo Air Eb major
10 Traveller Benighted in Snow (The) Siubhal an t'sneachd tre oiche Air Eb major
11 Orphan (The) Dilleachdan (An) Air C minor
12 Loch Ruthven Loch Ruadhainn Strathspey C minor
13 Feet Washing (The) Oidhche ro' na phosadh (An) Reel C minor
14 Glengarry's Foxhunter Niall Brochdair Air Bb major
15 Dunrobin Castle Caisteal Dunrobainn Strathspey Bb major
16 Banks of Loch Ness (The) Bruachan Loch Nis Strathspey G minor
17 Wedding Ring (The) Port na Fainne Reel G minor
18 Chieftain's Lament (The) Do chinneadh bhi gun cheann Air G minor
19 Ewie Wi' the Crooked Horn (The) Chaora chrom Strathspey G minor
20 I'll Break Your Head for You Buailidh mi thu anns a' cheann Reel G minor
21 Weaver has a Daughter (The) Tha Nighean aig a'bhreabadair Strathspey G minor
22 Goat Pen (The) Cro Nan Gobhar Jig F major
23 Lord Reay Mac Aoidh Air F major
24 Rob Donn Mackay the Poet Rob Doun Air F major
25 Forest Where the Deer Resort (The) Sud an gleann 'sam be na feidh Strathspey D minor
26 Kilchattan Wedding (The) Calum Figheadair Reel D minor
27 Ossianic Air Dan Ossian Air D minor
28 Ossianic Air, An Fonn gnathaichte do bhriathraibh Oisein Air A major
29 Glengarry Mac mhic Alastair Strathspey A major
30 Annie is My Darling Anna t'hug me gradh dhuit Reel A major
31 Keppoch Desolate A' Cheapach na fasach Air F# minor
32 Inveraray Castle Caisteal Inbher-aora Strathspey F# minor
33 Dram Shell (The) Botal dubh 's an t-slige chreachann (Am) Reel F# minor
34 I Am Asleep Tha mi mo chadel Air F major
35 Highlands of Banffshire (The) Braigh Bhanbh Strathspey F major
36 Merry Making (The) A' Chridhealachd Reel F major
37 Inheritance of the Laird of McLeod Tallamh bu ghna do Mhacleod (An) Air F major
38 Glen of Copsewood (The) Airidh nam badan Air F major
39 Short Apron t-Aparan goirid (An) Air C major
40 New Year's Day Bhlian ur Strathspey C major
41 Catch and Kiss the Romp Nach beir thu air a'bhana mhearlach Reel C major
42 What care I for the Minister? Coma leam fein am Ministear Jig C major
43 Haggis (The) Teigeis agus dealg innte Reel C major
44 Braes of Lochiel (The) Braigh Loch Iall Air A minor
45 Rowing from Isla to Uist Iomramh eadar Il' a's Uist Air A minor
46 Maiden Fond of Mirth Nighean donn an t-sugraidh Air A minor
47 Mary young and fair Mhàiri bhàn òg Air A minor
48 Rinettan's Daughter Nighean bodach an Roainaitinn Strathspey C major
49 Pipe Slang (The) Feadan glan a'phiobair Reel A minor
50 John the Shepherd of Glengarry Iain an Cibeir Air Bb major
51 Urquhart Castle Caisteal Urchudain Strathspey Bb major
52 Scolding Wives of Abertarff (The) Mnathan trodach Obair-thairbh Reel G minor
53 Maid of Sutherland (The) Nighean donn a buain nan dearcag Air G minor
54 Shealing in the Braes of Rannoch (The) Bothan airidh ‘m braighe Raineach Air G minor
55 Dairymaid (The) Bhanarach dhonn a' chruidh Air G minor
56 Hymn to the Saviour Laoidh an t-Slanuighear Air G major
57 Massacre of Glencoe (The) Mort ghlinne-comhainn Air G major
58 My Love in Secret Mo leannan falaich Air G major
59 Lord Lovat Beheaded Mac Shimi mor a basachadh Air A minor
60 In dispraise of whisky Di-moladh an Uisge-bheatha Air G major
61 How Can We Abstain from Whisky Cia mar is urra' sinn fuireach o'n Dram Air G major
62 My favourite if I could get thee 'Stu mo luaidh na'm faighinn thu Air Bb major
63 My wife has scolded me Throd mo bhean a's throd i rium Air G minor
64 Bonfire (The) Tein'-aigheir air gach beann dhiubh Strathspey G minor
65 Macleod's Daughter Nighean Thormaid Air G minor
66 Laddie I Esteem You A' Ghille dhuinn is toigh leam thu Air G minor
67 Spot Where My Forefathers Dwelt (The) Mo Dhuthchas Strathspey D major
68 Lovat's Restoration Thuair M'Shimi n' oireachd Strathspey D major
69 Darling of the Uist Lasses (The) Mac a'Bhaillidh á Uist Reel D major
70 Jet black haired youth (The) Gille dubh ciar-dhubh (An) Air D major
71 Hamlet where my lover dwells (The) Baile 'm beil mo leannan fein (Am) Air G major
72 Source of Spey (The) Madhair Spea Strathspey E minor
73 Spraith of the Lowlands now Graze in the Glens (The) Crodh laoigh nam bodach Air E minor
74 Periwig (The) A' Phiorbhuic Reel G major
75 Small is my inclination to sleep 'S beag mo shunnd ris a’ chadal Air E minor
76 Clanalpin Chief (The) Roderick Dhu Air D minor
77 Balquhidder Bochuidear Air F major
78 Well may I behold my faithful brown hair’d Maid Gu mo slan a chi mi chailin dileas donn Air D minor
79 Ba-ba My Baby Babà Mo Leanabh Air D minor
80 Miller Lads Gillean ban a' mhuilleir Strathspey F major
81 Highland Troop (The) Trupa Ghaidhealach (An) Air G major
82 Glenmoriston Tighearna Ghlinnemoreastuinn Strathspey G major
83 Cross of Inverness (The) Clach na Cudain Reel G major
84 My Lover Wounded Mo ghradh fo leoin Air G major
85 Any Privation But This Creach na ciadainn Air G major
86 Minstrel of the Macdonalds (The) Smeorach Chlainn Domhnuill Air A minor
87 Duncan MacQueen Donnacha Mac Shuine Strathspey A minor
88 How melancholy am I Gur muladach a ta mi Air A minor
89 Great Glen of Scotland (The) Gleann Mor na h-Albainn Air D major
90 General Gathering 1745 (The) An cruinneacha' iomlan ludhair Jig D major
91 Ferintosh Toisheacdh Strathspey D major
92 Bedding of the Bride Bean na bàinnse Reel D major
93 Safely Landed Fallain gun dìth thainig e Air D major
94 Death of My Friend (The) 'Se so marbhrann mo charaid Air F minor
95 Crossing to Ireland t-Aiseadh do dh' Eireann (An) Air F minor
96 Bonny Barbara MacPherson Barbara Nic a' Phearsain Air F minor
97 Waes Me for Charlie Och a’s ochan mo chàradh Air F minor
98 This Gloom on My Soul Tha m'aigne fo ghruaim Air A major
99 Huntly's Wedding Medley Bainnais Marc Hundhuin Strathspey A major
100 Merry May the Pair Be Gu ma mear a charaid Reel A major
101 Poet's Grave (The) Uaigh a' Bhaird Air A major
102 Corrimony Coire Mhònaidh Strathspey A major
103 Beaufort Castle Caisteal Dùnaidh Reel A major
104 Boat of my Lover (The) Fear a' Bhàta Air Bb major
105 Cock of the North (The) Coileach an Taobh-Tuath Strathspey Bb major
106 Fair Fa' the Minstrel Mart dhe crodh a' Mheineirich Reel Bb major
107 Sequestered Beauty (The) Euchdag (An) Air Bb major
108 Listen sweet girl listen Éisd mo chaileag éisd Air B minor
109 King's Health (The) Deoch slaint' an Righ Air B minor
110 Well may Charlie wear the Crown Gu ma maigh thig an crùn dha Tearlach Air B minor
111 Dawted Mary Maìri Bheadarach Reel B minor
112 Place true Love thine arm around me Cuir a Chion Dilis Tharam do Lamh Air B minor
113 Sweet May morning Madainn chiuin cheitein Air E minor
114 Margaret Macdonald Mairearad nighean Dòmhnuill Air E minor
115 Lachlann with the jet black hair Lachlann Dubh Air E minor
116 My heart is broke since thy departure Gun bhris mo chridh' o'n dh' fhalbh thu Air F major
117 Chisholm (The) 'S Toigh Leam Fhéin an t-Siosalach Strathspey F major
118 Kinrara Ceanrara Reel F major
119 Marion Mòrag Air D minor
120 Driving the Steers Ioman nan gàmhna Air F major
121 Good Wife Admit the Wanderer A Bhean an taigh Air Bb major
122 Rebels in Their Hiding Places (The) Nach bochd a bhi 'm falach Air Bb major
123 Strath Errick Strath Faraghaic Strathspey Bb major
124 Fraser Arms (The) Ceann an fheidh Reel Bb major
125 Hard is My Fate Nach truagh mo chàs Air Bb major
126 Each Ailment but Love Gach Tinneas ach Gaol Air C major
127 Highland Dress and Armour Cuir nall an eile' bheag is cur nall an armacdh Strathspey C major
128 Moy Hall M'hoidh Reel C major
129 Fingalian Air (A) Fonn air Dàin Féinne Air C major
130 Round with a Health to Glorious Wellington Deoch slàinte do'n àrmailt March F major
131 Lord Lovat's Welcome Morfhear Shimm' Strathspey F major
132 Inverness Lasses Cailleagan a bhail mhoir Reel F major
133 Sandy is My Love Alastair m' annsachd Air F major
134 Helen Douglas Eilidh Dhùghlas Air C major
135 Hawthorne Tree of Cawdor Freumh a's Craobh Taigh Challadair Strathspey/Air A minor
136 Wha'll be King but Charlie Se'n Righ a th'againn is fearr leinn Air A minor
137 Will You Run Awa' Wi' Me N' dian u ruidh air falbh' leam Reel C major
138 My Bonny Brunette Ho! Rò! Mo nighean dònn bhoidheach Air E minor
139 Rover (The) Ho! 'se mo rùn an t-òigear Strathspey E minor
140 Keep It Up As a Thòiseach Reel E minor
141 Dairyman's Daughter (The) Hoirrionn O! air nighean an àirich Strathspey E minor
142 Black Haired Nymph Forsake Me Not Mo nighean dubh na tréig mi Air E minor
143 Culloden Day Cuala sibh mar thachair dhuinn (An) Strathspey G minor
144 Come Along and Keep Your Promise Teann a nall is cum do ghealladh Strathspey Eb major
145 I'll kiss the bonny lassie oh! Air m'fhalluinn bheirinn pog dhi Reel Eb major
146 Rotha's Lament Cumha Rotha Air Eb major
147 Stolen Breeks (The) Brigus mhic Ruaridh Air Eb major
148 Caledonia's Wail for Niel Gow Her Favourite Minstrel Caoidh na h-Alb airson Neill Ghobha Strathspey B minor
149 Niel Gow's Style Staoileach Neill Gobha Strathspey B minor
150 Golden Locks Nighean bhuidhe bhoidheach Reel B minor
151 Mary McLeod's Cronan Cronan Mari Nighean Alastair ruaigh Air D major
152 Rosing Time Piece (A) Iorram iomraimh Air D major
153 What pain I've endured since last year Gur mis tha gu cràiteach o'n uiridh Air E minor
154 Cairngorum Mountain Carn Gorm (An) Air G major
155 Strathspey Strath Spea Strathspey E minor
156 Nuptial Knot (The) Snaim a'phòsaidh Jig E minor
157 Thou Hast Left Me Melancholy Dh' Fhag Thu Mi Fo Bhron Air D major
158 Belladrum House Taigh Bhelladrum Strathspey D major
159 Deil Tak' the Breeks O gràin air na briogaisean Reel D major
160 I Care for Nothing Now Hò gur coma leam h-uile ni th’ ann Air D major
161 Sitting in the Stern of a Boat Mi'm shuidh' an deireadh bàta Air G major
162 Killiechassie Cill-a-Chasaidh Strathspey G major
163 Highland Road to Inverness Druim Uachdair Reel G major
164 Favorite Dram (The) Ho rò mo bhoban an dràm Jig G major
165 My Love to-day as heretofore Mo rùn an diugh mar an dé thu Air G major
166 Tyndrum Tigh an drom Air B minor
167 My Love is fixed upon her Tha mo ghaol air an nighean Air B minor
168 Sportsman's Haunt An monadh liadh Strathspey B minor
169 High Road to Fort Augustus Coir a Ghearraigh Reel B minor
170 Beauty charming fair and young Ribhinn àlainn eibhinn og Air B minor
171 Cottage Adjoining the Fall (The) Bothan an Easan Air G major
172 North Hunt (The) An t' Sealg Strathspey G major
173 Rendezvous (The) A' Choisir Reel G major
174 My darling has deceived me Rinn m'eudail mo mhealladh Air G major
175 Who Will Dandle My Mary? Co a ni mire ri Màiri Air G major
176 Lady Lovat Gaintighearna Mhic Shimi Strathspey D major
177 Bonniest Wife this side of Lord Reay's Country (The) 'S ann agam tha bheanag is Maisiche Sùil Air D major
178 Laird of Brodie (The) Tighearna Bhrodhi Strathspey D major
179 Sleep on till day Caidil gu la Air D major
180 Well may my true love arrive Slàn gun tig mo rùn a nall Air Eb major
181 Beauty of the North (The) Mais' an Taobh Tuath Strathspey Eb major
182 Novelty (The) Nuadhalachd Reel Eb major
183 Ancient Barons of Kelravock (The) Barain Chulrabhaig Air Eb major
184 Jolly Companions (The) Compaich ag òl (Na) Air Eb major
185 Hero Never Dies (A) Cha bhàs thig air Laoch ach cadal Air D minor
186 Style of last Century (The) seann staoileadh (An) Strathspey D minor
187 Willie's auld Trews Sean triudh's Uillachan Reel D minor
188 Clanranald Mac Mhic Ailein Air F major
189 Tired after an Expedition Gur trom an deigh mo thurais mi Air E minor
190 Rob Roy MacGregor Rob Ruadh Macghriogair Strathspey E minor
191 Prince Charles Prionns Tearlach Reel E minor
192 Lady's Expostulation with Rob Roy (The) Aslacha na Ban 'tighearn' Air G major
193 Fall of Fyers Eas na Smuid Air C major
194 North Side of the Grampians Taobh-tuath man garbh-bheann Strathspey C major
195 John O'Groat's House Taigh Iain Ghròt Reel C major
196 My recent gift Mo chion air an ur-ghibht Air C major
197 Cease Not to Row Brave Boys Fhearaibh mo rùin na diultaibh iomairt Air C major
198 Recollection of that day (The) O Chiadainn an lò Air C major
199 Dirge of Mull (The) Crònan Muileach (An) Air A minor
200 Where are your Gods and mighty hopes Cia iad na Dée ‘sna duile treun Air A minor
201 My Love is Gone to Sea Chaidh mo leannan null thar sàl Air A minor
202 Prince Charles's last view of Scotland Sealladh ma dheireadh thug Tearlach (An) Air G minor
203 Weaver's Triumph (The) Tha bhuaidh aig an fhigheadair Jig Bb major
204 Cheerful Mary Màiri Ghreannar Jig Bb major
205 Lady to Her Husband Who Was Killed at the Battle of Culloden (A) Mo rùn geal og Air G minor
206 I Can’t Conceal that I Prefer You Hò! Cha cheilinn nach tu b’fheàrr leam Air Bb major
207 Pass about the Flagon Ho cuir nall am bodach Strathspey G minor
208 Now you're gane awa O'n a tha thu falbh Air D minor
209 Marion the Gaberlunzie Man's Daughter Mor Nighean a' Ghiobarlain Air G minor
210 Willy will you e'er return Uilleachan an tig thu chaoidh Strathspey F major
211 None left at home but Wife and Bairn Gun duin' aig a'bhaile Air F major
212 Marchioness Salute (The) Failte na Ban mharc Strathspey F major
213 Merry Lads and Bonny Lasses Fleasgaich og a's Caileagan Reel F major
214 Isle of Aigas (The) Eilean Aigeis Air C minor
215 Fiery Cross (The) Crann-Tàra (An) Jig Eb major
216 Macpherson of Strathmashy Strath-Mhathaisidh Strathspey Eb major
217 MacDonald Lord of the Isles Mac Dhomhnuill mòr nan Eilean Air C minor
218 Sound of War from the Glen (The) Tha Tairm ann sa Gleann Air C minor
219 Flora Macdonald's Adieu to the Prince Tha mi fodh ghruaim Air D major
220 Fashion which the Lasses have (The) Fasan th' aig Caileagan (Am) Reel F# minor
221 Ancient Sports of the Glen (The) Sealg a's Sùgradh nan gleann Air D major
222 Lord President Forbes Tighearna Chuil Fhodair Strathspey F# minor
223 Darling (The) Nighean donn ro'bheadarach Strathspey F# minor
224 Shepherdess (The) Nighean nan caorach Jig F# minor
225 Rising of the year 1715 (The) Tha tighinn fodhan Éiridh Air Eb major
226 Emigrant's Farewell Hò cha-n 'eil mulad oirnn Air Eb major
227 Bonnie Lassie Take Advice Mo Chailinn Og Thoir le Toigh an Aire Dhomh Air Eb major
228 Love that has undone me (The) 'S ole a chuir a mhire ruim Air C minor
229 Malcolm of the Glen Calum a' Ghlinne Air Eb major
230 Editor's Thanks to Mr. Nathaniel Gow (The) Editor's Thanks to Mr. Nathaniel Gow (The) Strathspey Eb major
231 Gorthleck's Highland Plaid Breacan ùr Fhir Ghortuileic Strathspey E major
232 Belted Plaid and Health to Wear It (The) Am breacan ur gum meal thu e Reel E major