Annotation:Sad sad am I (2)

Find traditional instrumental music

X:1 % T:Gur trom, trom a tha mi T:Sad, sad am I [2] M:3/4 L:1/8 R:Air Q:"Slow" B:Celtic Melodies, Being a Collection of Original Slow Highland Airs, B:Pipe-Reels, and Cainntearachd, vol. 1 (Edinburgh, c. 1830, No. 4, p. 3) N:"Selected and Arranged by a Highlander." The editors have been N:identified as Finlay Dunn and George Farquhar Graham Z:AK/Fiddler's Companion K:G P:Chorus D|G2A2{B}G2|D>E G>G {G}d2|(c B2) (AG2)|A B>c d2 D| E2F G3|!fermata!d2B TA2G|E2D2z2|| P:Verse E|G>G A>B G2|D>E G>G {G}!fermata!d2|(cTB2) (AG2)| A ~B>c d2D|E>F !fermata!G2 {GA}B2|TA>G E D>D||GUR TROM, TROM A THA MI (Sad, sad am I). Scottish, Air (3/4 time). G Major. Standard tuning (fiddle). AB. A Gaelic song of unrequited love, from the point of view of a woman whose beloved has rejected her and sailed away, never to return.

Tha long mhòr a' seòladh
'S cha tig i chòir an fhearainn-sa;
Cha taobh i 'n t-eilean Diùrach
'S ann tha mo rùn-sa dh'fhearaibh innt'.

Chorus:
Gur trom, trom a tha mi;
Gur trom a tha, 's chan aithne leam;
Gur truime 'n-diugh na 'n-dè mi
On tha cùl-dèigh mo leannain rium.
Gur trom, trom a tha mi.

'S duilich leam gun d' ghluais thu
On bha ghaoth tuath cho bagarrach;
'S e tonn a rinn do bhualadh
Gur truagh leam gun do thachair e.

Tha ìslean agus uaislean
Air druim a' chuain gun charachadh;
Mo leannan fear chùil dualaich
Ga bhualadh ris na sgallaichean.

Ged chaidlinn-sa air cluasaig
Cha bhi mi uair gun charachadh;
Gad fhaicinn ann am bruadar
A luaidh, cho fad 's is maireann mi.

Ged chluinninn-sa ceòl fìdhleadh
Cha togadh dhìom an t-eallach seo;
Guth fidheall na guth clàrsaich
Mo chridhe blàth cha charaich iad.

Additional notes

Source for notated version: -

Printed sources : - Finlay Dunn and George Farquhar Graham (Celtic Melodies, Being a Collection of Original Slow Highland Airs, Pipe-Reels, and Cainntearachd, vol. 1), Edinburgh, c. 1830; No. 4, p. 3.

Recorded sources: - See also listing at:
Hear a field recording of the the song at Tobar an Dualchais [1][2]Back to Sad sad am I (2)